Algemene Voorwaarden Je eigen mok.

1. Toepasselijkheid

1.1 Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van Je eigen mok zijn bij uitsluiting van eventuele andere algemene voorwaarden deze Algemene Verkoopvoorwaarden (hierna: Voorwaarden) van toepassing.
1.2 Het accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een bestelling houdt in dat u de toepasselijkheid van deze Voorwaarden aanvaardt.
1.3 Je eigen mok wijst iedere verwijzing naar algemene inkoopvoorwaarden, hoe ook genaamd, expliciet van de hand.
1.4 Alle rechten en aanspraken, zoals in deze Voorwaarden en in eventuele nadere overeenkomsten ten behoeve van Je eigen mok worden bedongen, worden evenzeer bedongen ten behoeve van door Je eigen mok ingeschakelde tussenpersonen en andere derden.

2. Overeenkomst
2.1 Een overeenkomst komt slechts tot stand nadat de klant middels het online op de website invullen en verzenden van het daartoe bestemde opdrachtformulier een bestelling heeft geplaatst en na acceptatie van uw bestelling door Je eigen mok. Je eigen mok is gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel bepaalde voorwaarden aan de levering te verbinden. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd, deelt Je eigen mok dit mee binnen twee (2) werkdagen na ontvangst van de bestelling.

3. Prijzen/Betaling
3.1 Alle door Je eigen mok gehanteerde prijzen die staan vermeld op de website zijn in euro’s (€), inclusief BTW en exclusief verzendkosten.
3.2. Betaling geschiedt op de wijze zoals aangegeven op de website.

4. Levering
4.1 De door Je eigen mok opgegeven levertijd wordt steeds nagestreefd en is geen fatale termijn. Op zondag/maandag is de levering beperkt en wordt niet bezorgd door DHL.
4.2 De bezorging van de producten geschiedt op de plaats die door u is aangegeven. Indien u per ongeluk een verkeerd adres heeft opgegeven kunt u dit melden bij onze klantenservice. Wanneer een product opnieuw verstuurd moet worden doordat u een verkeerd afleveradres heeft opgegeven, worden de extra verzendkosten bij u in rekening gebracht.
4.3 De tekst en foto’s op het product wordt exact gemaakt zoals u het aanlevert. Spelfouten worden door ons niet gecorrigeerd en foto’s dient u goed aan te leveren.
4.4 Kleuren kunnen soms afwijken, dit kan met de kwaliteit van de foto te maken hebben, het type product of de kleur van het beeldscherm.
4.5 De eigenschappen van verschillende producten, waaronder kleur, diktes en gewicht, kunnen onderling afwijken, omdat wij hierbij afhankelijk zijn van de desbetreffende leveranciers.
4.6 Bestellingen die op zaterdag of zondag en op werkdagen na 16.00 uur geplaatst worden,  kunnen wij pas de eerstvolgende werkdag in behandeling nemen.

5. Eigendomsvoorbehoud
5.1 De eigendom van geleverde producten gaat pas over, indien u al hetgeen u op grond van enige overeenkomst aan Je eigen mok verschuldigd bent, heeft voldaan. Het risico met betrekking tot de producten gaat op het moment van de aflevering op u over.

6. Herroepingsrecht
6.1 Bij de aankoop van producten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 dagen. Deze bedenktermijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door de consument of een vooraf door de consument aangewezen en aan Je eigen mok bekend gemaakte vertegenwoordiger.
6.2 Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijze mogelijk – in de originele staat en verpakking aan Je eigen mok retourneren, conform de door Je eigen mok verstrekte redelijke en duidelijke instructies.
6.3 Wanneer de consument gebruik wenst te maken van zijn herroepingsrecht is hij verplicht dit binnen 14 dagen, na ontvangst van het product, schriftelijk kenbaar te maken aan Je eigen mok. Het kenbaar maken dient de consument te doen middels het modelformulier. Nadat de consument kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van zijn herroepingsrecht dient de klant het product binnen 14 dagen retour te sturen. De consument dient te bewijzen dat de geleverde zaken tijdig zijn teruggestuurd, bijvoorbeeld door middel van een bewijs van verzending.
6.4 Indien de klant na afloop van de in lid 2 en 3 genoemde termijnen niet kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van zijn herroepingsrecht resp. het product niet aan Je eigen mok heeft teruggezonden, is de koop een feit.
6.5 Indien de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen ten hoogste de kosten van terugzending voor zijn rekening.
6.6 Indien de consument een bedrag betaald heeft, zal Je eigen mok dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na herroeping, terugbetalen. Hierbij is wel de voorwaarde dat het product reeds terug ontvangen is door Je eigen mok of sluitend bewijs van complete terugzending overlegd kan worden.
6.7 Alle door Je eigen mok geleverde producten die te beschouwen zijn als maatwerk (zoals, maar niet gelimiteerd tot, producten die op verzoek van de klant voorzien zijn van tekst, foto’s of andersoortige afbeeldingen zijn expliciet uitgesloten van het herroepingsrecht zoals omschreven in lid 1 en 2.
 
7. Reclames en aansprakelijkheid
7.1 U heeft de verplichting om bij aflevering te onderzoeken of de producten aan de overeenkomst beantwoorden. Indien dit niet het geval is, brengt u Je eigen mok daarvan zo spoedig mogelijk en in ieder geval binnen drie (3)dagen na de aflevering, schriftelijk en gemotiveerd daarvan op de hoogte.
7.2 Indien is aangetoond dat de producten niet aan de overeenkomst beantwoorden, heeft Je eigen mok de keuze de desbetreffende producten, desgewenst tegen retournering daarvan, te vervangen door nieuwe producten of door terugbetaling van de kostprijs inclusief de verzendkosten.
7.3 De kosten van en het risico voor eventuele retourzending draagt de klant.

8. Auteursrecht op drukdesigns, vrijwaring van aansprakelijkheid
8.1 De ontwerpen zoals deze op de website van Je eigen mok staan zijn door Je eigen mok ontworpen. Gebruik maken van deze afbeeldingen, zonder schriftelijke toestemming vooraf, is niet toegestaan en zal indien nodig via juridische wegen worden bestreden.
8.2 Indien de klant een eigen ontwerp aanlevert, of op enige andere wijze invloed uitoefent op het product, geeft de klant ten opzichte van Je eigen mok de verzekering dat op de opdruk geen rechten van derden rusten. Eventuele inbreuken komen volledig voor rekening van de klant.
8.3 De klant zal Je eigen mok vrijwaren van eventuele vorderingen en aanspraken op grond van inbreuk op dergelijke rechten van derden. De klant vergoedt Je eigen mok alle daaruit voortvloeiende kosten voor verdediging en andere schade.
8.4 Je eigen mok kan uw ontwerp gebruiken op de site (als voorbeeld, niet als verkoopobject). Indien u aangeeft dat u hier niet akkoord mee bent, halen wij binnen 24 uur het ontwerp (als voorbeeld) van de website Je eigen mok.

9. Elektronische communicatie en bewijs
9.1 Voor misverstanden, verminkingen of verloren gaan van bestanden, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van gegevens en berichten ten gevolge van het gebruik van Internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen u en Je eigen mok (dan wel door u ingeschakelde derden), is Je eigen mok niet aansprakelijk, tenzij en voor zover sprake mocht zijn van opzet of grove schuld aan de zijde van Je eigen mok.
9.2 De administratie van Je eigen mok geldt als volledig bewijs van het bestaan, de inhoud en de uitvoering van de overeenkomst met u in een eventuele gerechtelijke procedure.

10. Overmacht
10.1 Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, heeft Je eigen mok in geval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van uw bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door u dit schriftelijk mee te delen en zulks zonder dat Je eigen mok gehouden is tot enige schadevergoeding.
10.2 Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming welke niet aan Je eigen mok kan worden toegerekend. Onder overmacht wordt ook verstaan, wanneer een levering bij de post kwijt is geraakt.

11. Diversen
11.1 Indien één of meer van de bepalingen van deze Voorwaarden in strijd is met enig toepasselijk wettelijk voorschrift, zal de betreffende bepaling komen te vervallen en zal deze worden vervangen door een door Je eigen mok vast te stellen nieuwe rechtens toelaatbare vergelijkbare bepaling.
11.2 Je eigen mok past drukproeven toe voor grotere aantallen dan 100 stuks.
11.3 Je eigen mok is bevoegd om bij de uitvoering van uw bestelling(en) gebruik te maken van derden.
11.4 De mokken kunnen na verloop van tijd slijtage oplopen, u bent hiermee bekend en gaat hiermee akkoord.
11.5 Mokken dienen gewassen te worden volgens de wasvoorschriften
11.6 Logo’s van bedrijven kunnen gebruikt worden op de website Je eigen mok
 
11. Toepasselijk recht en bevoegde rechter
11.1 Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze Voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze Voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing
11.2 Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Amsterdam.